ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.1ลป.(บห.)(จปก.)(e-bid)01/2565
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65017191279
รายละเอียด
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์โดยการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าและต่อกลับมิเตอร์ ขนาด 1 เฟส และ 3 เฟส ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ประจำปี 2565 (เดือนกุมภาพันธ์-ธันวาคม 2565)
ระยะเวลาขายแบบ
14 มกราคม 2565 ถึง 23 มกราคม 2565
วันที่เสนอราคา
24 มกราคม 2565
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
1,743,637.76 บาท
ราคากลาง
1,743,637.76 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-68148-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 83.6 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-68148-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 146.9 kB]