ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA(S2)กบญ.012/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63067197976
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพัสดุหลัก งบผู้ใช้ไฟ ปี 2563 ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
30 มิถุนายน 2563 ถึง 16 กรกฎาคม 2563
วันที่เสนอราคา
17 กรกฎาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
075-378430-7 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
sinee.cha@pea.co.th
Fax
075-378441
วงเงินงบประมาณ
47,468,987.80 บาท
ราคากลาง
47,468,987.80 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
2,155,094.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-902-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 188.1 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-902-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 81.5 kB]