ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA-M(K)-095/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63087079965
รายละเอียด
จ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงนราธิวาส (กฟผ.) - สถานีไฟฟ้าตากใบ จ.นราธิวาส ตาม คพพ.2
ระยะเวลาขายแบบ
14 กันยายน 2563 ถึง 12 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา
14 ตุลาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
025909066
สอบถามทางอีเมล์
csd@pea.co.th
Fax
025909068
วงเงินงบประมาณ
147,998,915.01 บาท
ราคากลาง
140,549,850.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
7,400,000.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-8965-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.8 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-8965-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 184.7 kB]