ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ต.2กบ.(บห.)0175/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64037392562
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุสำรองคงคลัง (Safety Stock) จำนวน 9 รายการ สำหรับใช้งานผู้ใช้ไฟ
ระยะเวลาขายแบบ
23 มีนาคม 2564 ถึง 24 มีนาคม 2564
วันที่เสนอราคา
25 มีนาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
075-611-990
สอบถามทางอีเมล์
wipawee.omp@pea.co.th
Fax
075-621-430
วงเงินงบประมาณ
186,575.90 บาท
ราคากลาง
186,575.90 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-30575-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 121.5 kB]
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564