ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กฟภ.กบอ.(รท)237/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63047351025
รายละเอียด
(ยกเลิก) งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว. 14 พฤษภาคม 2564)
ระยะเวลาขายแบบ
26 เมษายน 2564 ถึง 14 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา
17 พฤษภาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02-590-5939
สอบถามทางอีเมล์
tirasak.pro@pea.co.th
Fax
02-590-9038
วงเงินงบประมาณ
43,134,381.42 บาท
ราคากลาง
43,036,363.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
2,156,720.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-33358-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 5.1 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-33358-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 59.0 kB]
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564