ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
กฟภ.จ.สก.(คพ)038/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067187240
รายละเอียด
จัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลนฯ ปี 64 ครั้งที่ 8 งบผู้ใช้ไฟ งวดที่ 3 จำนวน 13 รายการ
วันที่ประกาศผล
11 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
-
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอ ราคา 477,011.35 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
476,824.10 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-38898-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 698.6 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-38898-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.9 MB]