ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.1 สปต.(e-bid)019/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067015044
รายละเอียด
จ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า(เฉพาะค่าแรง) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตอง เพิ่มวงจรสาย 185 SAC แยกแม่วาง - ปากทางวัดน้ำบ่อหลวง หมายเลขงาน P-TDD01.3-A-SPTD0.0066
ระยะเวลาขายแบบ
7 มิถุนายน 2564 ถึง 11 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา
14 มิถุนายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
053-311975
สอบถามทางอีเมล์
taithap.int@pea.co.th
Fax
053-311006
วงเงินงบประมาณ
993,602.00 บาท
ราคากลาง
993,602.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-38087-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.0 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-38087-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 124.9 kB]