ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ขายทอดตลาด เลขที่ มท.5309.18/กฟอ.ดอ.(คพ.)003/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
ขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน840 เครื่อง (หลักเกณฑ์การพิจารณา ใช้ราคาสูงสูด)
ระยะเวลาขายแบบ
22 มีนาคม 2564 ถึง 26 มีนาคม 2564
วันที่เสนอราคา
29 มีนาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
09:00 - 10:10
สอบถามทางโทรศัพท์
045361156
สอบถามทางอีเมล์
rattana.bou@pea.co.th
Fax
วงเงินงบประมาณ
16,178.40 บาท
ราคากลาง
16,178.40 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-29841-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 2.2 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง