ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA-M(R)-144/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63117370144
รายละเอียด
จ้างก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เขตพื้นที่ กฟน.3 (จ.อุทัยธานี)
ระยะเวลาขายแบบ
12 มกราคม 2564 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เสนอราคา
10 กุมภาพันธ์ 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02-5909066
สอบถามทางอีเมล์
csd@pea.co.th
Fax
02-5909068
วงเงินงบประมาณ
53,902,320.00 บาท
ราคากลาง
46,579,240.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
2,695,200.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-21256-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.8 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-21256-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 369.6 kB]