รายการการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกยกเลิก

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ยกเลิก
S1(B)ModernWH(I)029/2563 ประกวดราคาจัดซื้อ Digital Weight Scale (Modern WH) จำนวน 5 ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 30 ตุลาคม 2563
S1(B)Transformers(C)022/2563 จัดซื้อพัสดุหลักปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) หม้อแปลง จำนวน ๑๐ รายการ (Price Performance) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 15 ตุลาคม 2563
S1(B)Insulator(C)023/2563 ประกวดราคาซื้อพัสดุหลักปี 2563 (เพิ่มเติม) ลูกถ้วยและเคเบิลสเปเซอร์ จำนวน 6 รายการ (Price Performance) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 15 ตุลาคม 2563
กฟภ.กจน.ป(ช)-016-2563 จัดซื้อ Rubber goods test system ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 8 กุมภาพันธ์ 2564
ไม่มีผู้เสนอราคา เสนอรายละเอียดสอดคล้องตามสเปคที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด
ฉ.2 กกค.(ยค.)จจ 01/2563 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 24 เดือน (1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนประมาณ 408 คน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 3 พฤศจิกายน 2563
-
กบญ.ก.1(B)-กปบ-172-2563 จัดซื้อสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด เอส เอฟ ซิกซ์ สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 3 เฟส 22 เควี 600 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 176 ชุด
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กบญ.ก.1(B)-กปบ-172-2563
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 19 ตุลาคม 2563
ยกเลิกการจัดซื้อ เนื่องจากระงับการจัดหาพัสดุ/อุปกรณ์โดยการใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (Price-performance) ในการจัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ.ทุกกลุ่มพัสดุ ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 อนุมัติให้
ซป.ฉ.1(จซ) 25/2563 ประกวดราคาซื้อพัสดุหลักประเภทสายไฟ จำนวน 1 รายการ เลขที่ ซป.ฉ.1(จซ) 25/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 13 มกราคม 2564
อนุมัติยกเลิกการจัดซื้อ เนื่องจากผู้ชนะการเสนอราคาเสนอราคาสูงกว่างบประมาณคิดเป็น 24.21% และ กฟฉ.1 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
กฟภ.กจต.ป(สฟ)-016-2563 จัดซื้อสายเคเบิลใต้ดินทองแดงระบบ 115 เควี ขนาด 1x800 ตร.มม. จำนวน 1,000 เมตร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 6 ตุลาคม 2563
เหตุผลที่ยกเลิก เนื่องจากเอกสารประกวดราคาไม่ครบถ้วน
กฟภ.กมป.ป-E.63-20/2563 จัดซื้อลวดทองแดงแบนหุ้มกระดาษ จำนวน 9 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 29 ธันวาคม 2563
กฟภ.กมป.ป-E.63-13/2563 จัดซื้อลวดทองแดงอาบน้ำยา จำนวน 5 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 4 ธันวาคม 2563
กบญ.ก.1(B)-กปบ-169-2563 พัสดุสำหรับงานติดตั้งโหลดเบรกสวิตช์ชนิด SF6 จำนวน 2 รายการ (ประเภทลูกถ้วย) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กบญ.ก.1(B)-กปบ-169-2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 2 ตุลาคม 2563
-
PEA-M(K)-095/2563 จ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงนราธิวาส (กฟผ.) - สถานีไฟฟ้าตากใบ จ.นราธิวาส ตาม คพพ.2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 8 ตุลาคม 2563
ชพ.M(J)-006/2563 เช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการประสานงาน ประชุมติดตาม ตรวจรับงานจ้างเหมาและควบคุมงาน ตามโครงการ คพญ.1 โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก วันที่ประกาศยกเลิก: 17 กันยายน 2563
ฉ.2 กฟอ.สดจ.(ปบ.) ข.01/2563 ขายหม้อแปลงชำรุด จำนวน 1 รายการ 9 เครื่อง ขายทอดตลาด วันที่ประกาศยกเลิก: 15 กันยายน 2563
ยกเลิกเนื่องจากดำเนินการไม่ถูกต้องตามวิธีการขายทรัพย์สินที่ชำรุดของ กฟภ.
กฟภ.กจน.ป(ช)-032-2563 ซื้อ เครื่องทดสอบมิเตอร์ชนิดต่าง ๆ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 8 มีนาคม 2564
กฟภ.กจน.ป(ลฟ)-006-2563 ซื้อ 115kV Surge arresters with surge counter จำนวน 60 ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 17 กุมภาพันธ์ 2564
เนื่องจาก ไม่มีผู้เสนอราคารายใด เสนอผลิตภัณฑที่สอดคล้องตามรายละเอียดสเปค / เงื่อนไขเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PEA-C(G)-117/2563 จัดซื้อวัตถุดิบรอง กลุ่มที่ 3 หินย่อยเบอร์ 1 พิเศษให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตราชบุรี แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 2 ตุลาคม 2563
PEA-TSDP.9.4(F)-122/2563 จัดจ้างก่อสร้าง Tower เสาโครงเหล็กและติดตั้งระบบสื่อสารเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงและ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างฐานราก สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควีช่วงสถานีไฟฟ้านครศรีธรรมราช 2 – สถานีไฟฟ้าท่าศาลาจ.นครศรีธรรมราช
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 21 กันยายน 2563
กฟภ.กจน.ป(ย)-013-2563 จัดซื้อรถบรรทุกเฉพาะกิจ (รถบริการด้านฮอทไลน์) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 9 กุมภาพันธ์ 2564
เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคาเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดถูกต้องตามข้อกำหนดของ กฟภ.
ก.2 กกค.(ยธ.)35440/2563 จ้างเหมางานถมดินบดอัดแน่นที่ สถานีไฟฟ้าศรีราชา 2 (ถาวร) จ.ชลบุรี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 8 ตุลาคม 2563