รายการการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกยกเลิก

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ยกเลิก
PEA-I(A)-165/2563 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ High Voltage สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้าพนมทวน จ.กาญจนบุรี จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 28 เมษายน 2564
ซฉ.TDDP.2(A)-001/2564 จัดซื้ออุปกรณ์ Insulator สำหรับใช้งานที่สถานีไฟฟ้าปะทิว จ.ชุมพร จำนวน 3 รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 8 มิถุนายน 2564
น.1 ชร.(จซ.)045/2564 ชร.-จัดซื้อพัสดุ งบคพจ.2 แผน4 P-TDD02.4-A-CHRXX.1000 ของ กฟจ.ชร. และ กฟฟ.ในสังกัด วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 23 มีนาคม 2564
ต.2กบ.(บห.)0140/2564 จัดซื้อพัสดุประเภทลูกรอกแรงต่ำ แบบ ข จำนวน 4,800 ลูก สำหรับใช้สำรองงานผู้ใช้ไฟ วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 16 มีนาคม 2564
ต.2กบ.(บห.)0139/2564 จัดซื้อพัสดุประเภทลูกถ้วยแขวน จำนวน 720 ลูก สำหรับใช้สำรองงานผู้ใช้ไฟ วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 16 มีนาคม 2564
-
SMC-CM-04-2020 ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือ RF Signal Generator จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 29 มีนาคม 2564
ต.3 กฟอ.หญ.(บห) 041/2564 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งานโครงการและติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2563 และงบโครงการ คพจ.2
วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 11 มีนาคม 2564
PEA-TDDP.2(A)-160/2563 จัดซื้ออุปกรณ์ Control & Protection Board and Junction Box สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้าหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผน 1 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 1 มีนาคม 2564
ฉ.2ตผ.(บห.)015/2564 E014-015/2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ จัดซื้อซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 4 รายการ โครงการ คพจ.๒ แผน ๔ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 8 มีนาคม 2564
กฟภ.กจพ.2-ฉ(รช)-003-2563 จัดเช่ารถตู้นั่ง 7-12 ที่นั่ง (EV) จำนวน 12 คัน จากบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ระยะเวลาเช่า 5 ปี)
วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 15 มีนาคม 2564
อนุมัติยกเลิกเนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาเมื่อถึงกำหนดวันและเวลาเสนอราคา
PEA-CCS-B.002/2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ งานติดตั้ง,สับเปลี่ยนมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบฯในเขตพื้รที่ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภุมิภาคฉะเชิงเทรา ประจำปี 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 16 กุมภาพันธ์ 2564
ไม่มีผู้เสนอราคา
น.3 ลบ(บห)EB03/2563 ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตงานงบ คพจ.2 (แผน4) ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
น.3ลบ(บห)EB03/2563
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 17 กุมภาพันธ์ 2564
น.3 นมง.(กป.) 91/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงสถานีหนองม่วง-บ้านบ่อทอง (จุดแบ่งเขต) ฝั่งซ้าย อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี คพจ.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 17 มีนาคม 2564
เนื่องจากเป็นงาน คพจ.2 ผู้เข้าร่วมเสนอราคาไม่ได้แนบเอกสารลงนามข้อตกลงคุณธรรม จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว
ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุหลัก 206/2564 E010จัดซื้อพัสดุหลักงานงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ประเภทลูกถ้วยและเคเบิลสเปเซอร์ จำนวน 2 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 16 กุมภาพันธ์ 2564
มีผู้ยื่นข้อเสนอราคาเพียงรายเดียวและราคาสูงเกินกว่างบประมาณกำหนด
กบญ.ก.1(B)-M-012-2564 จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2564 เหล็กรูปรางน้ำขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม. จำนวน 3,800 อัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-M-012-2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 21 มกราคม 2564
ยกเลิกเนื่องจาก กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Specification) ไม่ถูกต้อง
ต.2กวว.(ป.)1/2564 จัดซื้อเครื่องมือประจำห้องทดสอบ จำนวน 11 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 9 กุมภาพันธ์ 2564
กบญ.ก.1(B)-M-007-2564 จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2564 ปรีฟอร์ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-M-007-2564
1. รหัสพัสดุ 1-02-026-0202 PREFORMED D/E,SAC 22kV 50sq.mm. 21.80mm จำนวน 5,300 ชุด
2. รหัสพัสดุ 1-02-026-0205 PREFORMED D/E,SAC 22kV 185sq.mm. 29.78mm จำนวน 5,200 ชุด
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 11 มกราคม 2564
ปอ.กบญ.ฉ.2 เครื่องมือ-เครื่องใช้ 401/2564 จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ ชุดเครื่องมือประจำห้องทดสอบ (11รายการ) จำนวน 1 ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 29 มกราคม 2564
0
ฉจ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 114/2563 E010 จัดซื้อพัสดุรอง งานงบผู้ใช้ไฟประจำปี 2563 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 29 ธันวาคม 2563
ยกเลิกการจัดซื้อ เนื่องจากผู้ขายเสนอราคาสูงกว่างบประมาณ
ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุหลัก 204/2564 จัดซื้อพัสดุหลัก งานงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ประเภทล่อฟ้า จำนวน 3 รายการ เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุหลัก 204/2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 7 มกราคม 2564