รายการการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกยกเลิก

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ยกเลิก
กบญ.ก.1(B)-กปบ-172-2563 จัดซื้อสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด เอส เอฟ ซิกซ์ สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 3 เฟส 22 เควี 600 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 176 ชุด
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กบญ.ก.1(B)-กปบ-172-2563
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 19 ตุลาคม 2563
ยกเลิกการจัดซื้อ เนื่องจากระงับการจัดหาพัสดุ/อุปกรณ์โดยการใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (Price-performance) ในการจัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ.ทุกกลุ่มพัสดุ ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 อนุมัติให้
ซป.ฉ.1(จซ) 25/2563 ประกวดราคาซื้อพัสดุหลักประเภทสายไฟ จำนวน 1 รายการ เลขที่ ซป.ฉ.1(จซ) 25/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 13 มกราคม 2564
อนุมัติยกเลิกการจัดซื้อ เนื่องจากผู้ชนะการเสนอราคาเสนอราคาสูงกว่างบประมาณคิดเป็น 24.21% และ กฟฉ.1 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
กฟภ.กจต.ป(สฟ)-016-2563 จัดซื้อสายเคเบิลใต้ดินทองแดงระบบ 115 เควี ขนาด 1x800 ตร.มม. จำนวน 1,000 เมตร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 6 ตุลาคม 2563
เหตุผลที่ยกเลิก เนื่องจากเอกสารประกวดราคาไม่ครบถ้วน
กฟภ.กมป.ป-E.63-20/2563 จัดซื้อลวดทองแดงแบนหุ้มกระดาษ จำนวน 9 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 29 ธันวาคม 2563
กฟภ.กมป.ป-E.63-13/2563 จัดซื้อลวดทองแดงอาบน้ำยา จำนวน 5 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 4 ธันวาคม 2563
กบญ.ก.1(B)-กปบ-169-2563 พัสดุสำหรับงานติดตั้งโหลดเบรกสวิตช์ชนิด SF6 จำนวน 2 รายการ (ประเภทลูกถ้วย) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กบญ.ก.1(B)-กปบ-169-2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 2 ตุลาคม 2563
-
PEA-M(K)-095/2563 จ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงนราธิวาส (กฟผ.) - สถานีไฟฟ้าตากใบ จ.นราธิวาส ตาม คพพ.2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 8 ตุลาคม 2563
ชพ.M(J)-006/2563 เช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการประสานงาน ประชุมติดตาม ตรวจรับงานจ้างเหมาและควบคุมงาน ตามโครงการ คพญ.1 โดยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก วันที่ประกาศยกเลิก: 17 กันยายน 2563
ฉ.2 กฟอ.สดจ.(ปบ.) ข.01/2563 ขายหม้อแปลงชำรุด จำนวน 1 รายการ 9 เครื่อง ขายทอดตลาด วันที่ประกาศยกเลิก: 15 กันยายน 2563
ยกเลิกเนื่องจากดำเนินการไม่ถูกต้องตามวิธีการขายทรัพย์สินที่ชำรุดของ กฟภ.
PEA-C(G)-117/2563 จัดซื้อวัตถุดิบรอง กลุ่มที่ 3 หินย่อยเบอร์ 1 พิเศษให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตราชบุรี แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 2 ตุลาคม 2563
PEA-TSDP.9.4(F)-122/2563 จัดจ้างก่อสร้าง Tower เสาโครงเหล็กและติดตั้งระบบสื่อสารเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงและ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างฐานราก สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควีช่วงสถานีไฟฟ้านครศรีธรรมราช 2 – สถานีไฟฟ้าท่าศาลาจ.นครศรีธรรมราช
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 21 กันยายน 2563
ก.2 กกค.(ยธ.)35440/2563 จ้างเหมางานถมดินบดอัดแน่นที่ สถานีไฟฟ้าศรีราชา 2 (ถาวร) จ.ชลบุรี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 8 ตุลาคม 2563
กฟภ.กคพ.2.ค(สฟ)-001-2563 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ สายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงคฺ์โพลิเอททีลินและเปลือกนอกพีวีซี 2x10 ต.มม 600 โวลท์ จำนวน 11,000 เมตร ด้วยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก วันที่ประกาศยกเลิก: 24 กรกฎาคม 2563
PEA(SM)-CM-013/2563 ซื้อชุดเครื่องมือมาตรฐานสำหรับงานบำรุงรักษาเคเบิลใต้ดิน 115 kV (จำนวน 19 รายการ) จำนวน 1 ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 3 พฤษภาคม 2564
ฉ.3 กบญ.(จซ.)EBD-032/2563 ประกวดราคาซื้อพัสดุเพิ่มเติม ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ปี 2561 จำนวน 2 รายการ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.)EBD-032/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 15 มกราคม 2564
(e-bidding)ต.3กกค(จร.)007/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง กฟอ.ระโนด บ้านท่าเข็น ถึง วัดทุ่งสงวน ช่วงที่ 2/2 อ.ระโนด จ.สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 18 สิงหาคม 2563
กฟภ.กจต.ป(บต)-007-2563 จัดซื้อเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ แบบติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประจำเครื่องสูบน้ำของระบบป้องกันน้ำท่วม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 8 ตุลาคม 2563
เนื่องจาก บริษัทฯ เสนอรายละเอียดทางเทคนิคไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ กฟภ.
จก.6/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 5 ตุลาคม 2563
PEA-TDDP.1(A)-113/2563 จ้างงานโยธา สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สถานีไฟฟ้าขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 9 กันยายน 2563
KRBต.2 กบ.(บห.) 284/2563 จัดซื้อพัสดุสำรองคงคลัง (Safety Stock) จำนวน 10 รายการ สำหรับใช้งานผู้ใช้ไฟ,งานแก้ไฟฟ้าขัดข้อง และงานติดตั้งมิเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 30 กรกฎาคม 2563