รายการการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกยกเลิก

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เหตุผลที่ยกเลิก
PEA-M(A)-170/2562 จ้างก่อสร้างค่าแรงและค่าอุปกรณ์ สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สถานีไฟฟ้าขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 29 มิถุนายน 2563
PEA-TSDP.9.2(A)-049/2563 จัดซื้ออุปกรณ์ High Voltage สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้าปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 16 กันยายน 2563
PEA-TDDP.1(A)-089/2563 จ้างก่อสร้างงานโยธา สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่สถานีไฟฟ้าขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 29 กรกฎาคม 2563
ซฉ.I(A)-012/2563 จัดซื้อเครื่องมือทดสอบ Multifunction Primary Test System with Tangent Delta (Omicron CPC 100) วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศยกเลิก: 29 มิถุนายน 2563
ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุหลัก 202/2563 จัดซื้อพัสดุหลักงานงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2563 ประเภทลูกถ้วย จำนวน 2 รายการ ดังนี้
1030010002 ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L
1030020000 ลูกถ้วยแขวน แบบ ก. (52-1)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพัสดุหลักงานงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี ๒๕๖๓ ประเภทลูกถ้วย
จำนวน ๒ รายการ เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.๒ พัสดุหลัก ๒๐๒/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
เนื่องจาก ๑. มีผู้ยื่นข้อเสนอราคาเพียงรายเดียว
๒. กฟฉ.๒จะได้รับการจัดสรรพัสดุจาก กคพ.๒และมีพัสดุเพียงพอต่อการใช้งานงานงบผู้ใช้ไฟในปี๒๕๖๓
๓. ได้รับผลกระทบสถานการณ์ของโรค Covid ๑๙ ทำให้งานขยายเขตงานงบผู้ใช้ไฟลดลง


วันที่ประกาศยกเลิก: 22 กรกฎาคม 2563
กฟภ.กคพ.2.ป(สฟ)-002-2563 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ สายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงคฺ์โพลิเอททีลินและเปลือกนอกพีวีซี 2x10 ต.มม 600 โวลท์ จำนวน 11,000 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 29 พฤษภาคม 2563
63IALB0109 จัดซื้อพร้อมติดตั้งจอ LED Display และอุปกรณ์ประกอบ ห้องประชุมชั้น 8 กฟก.3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 13 กรกฎาคม 2563
PEA-I(F)-077/2563 จัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้งานเปลี่ยนจุดรับพลังงานไฟฟ้า ระบบ 115 เควี ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงบางปะอิน 1(กฟผ.) จ.พระนครศรีอยุธยา กลุ่มอุปกรณ์ประกอบ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 30 มิถุนายน 2563
กฟภ.กจต.ฉ(รช)-001-2563 จัดเช่ารถยนต์ไฟฟ้า จากบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สัญญาเช่า 5 ปี (ช่วงปี 2563-2568) จำนวน 209 คัน วิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกเนื่องจากเพื่อให้ทบทวนวัตถุประสงค์การดำเนินการ และปริมาณในการเช่าให้ชัดเจน
วันที่ประกาศยกเลิก: 13 กรกฎาคม 2563
PEA(S2)กลต.(กป.)86/2563 ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง จากKTM10R-02 ถึงสามแยกบ้านหลังสอด ช่วงเกาะลันตาน้อย จังหวัดกระบี่ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
วันที่ประกาศยกเลิก: 26 กุมภาพันธ์ 2563
กฟภ.กจน.ป(พร)-009-2563 ประกวดราคาซื้อตะกั่วตีตรามิเตอร์ และลวดร้อยตราตะกั่ว จำนวน 2 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ประกาศยกเลิก: 17 มิถุนายน 2563
PEA(S2)กบ.(กส.)001/2562 งานจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟจ.กระบี่ จำนวน 3 งาน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ไม่มีผู้เสนอราคา
วันที่ประกาศยกเลิก: 17 กุมภาพันธ์ 2563