ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ต.1บสพ.(บป.)001/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107006516
รายละเอียด
จ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าด้วยโปรแกรม Invoice Notification System INSx ในเขตพื้นที่ อำเภอบางสะพาน และ อำเภอบางสะพานน้อย
วันที่อนุมัติ
16 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
-
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท เฟล็คซเน็ต จำกัด ราคาที่เสนอ 459,436.07 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท เฟล็คซเน็ต จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
459,436.07 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา