ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)12/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64027282553
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพัสดุหลักปี 2564 ประเภทลูกถ้วย และเคเบิลสเปเซอร์ที่ใช้เกณฑ์ราคา จำนวน 2 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)12/2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
4 มีนาคม 2564 ถึง 11 มีนาคม 2564
วันที่เสนอราคา
12 มีนาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
0 5324 0126
สอบถามทางอีเมล์
purchasing.n1@pea.co.th
Fax
0 5326 6419
วงเงินงบประมาณ
2,791,148.50 บาท
ราคากลาง
2,791,148.50 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-27626-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 234.9 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-27626-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 90.2 kB]