ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ก.1กฟจ.ปท.2(ซจ)075
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65057212344
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายแฟลตปลาทองฝั่งซ้ายมือ
วันที่ประกาศผล
24 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัทธนชัยรุ่งเรืองพาวเวอร์แอดน์เอ็นจิเนียริ่งจำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
123,316.13 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา