ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง วิธีคัดเลือก เลขที่ ชพ.M(K)-010/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107095975
รายละเอียด
เช่ารถยนต์ จำนวน 3 คัน ระยะเวลาเช่า 4 ปี (48 เดือน) สำหรับโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก
ระยะเวลาขายแบบ
28 ตุลาคม 2563 ถึง 2 พฤศจิกายน 2563
วันที่เสนอราคา
4 พฤศจิกายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
09:00 - 11:00
สอบถามทางโทรศัพท์
025909066
สอบถามทางอีเมล์
csd@pea.co.th
Fax
025909068
วงเงินงบประมาณ
3,471,936.00 บาท
ราคากลาง
3,471,936.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-14512-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 3.9 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-14512-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 234.1 kB]
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563