ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA-C(G)-117/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63087324386
รายละเอียด
จัดซื้อวัตถุดิบรอง กลุ่มที่ 3 หินย่อยเบอร์ 1 พิเศษให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตราชบุรี แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
ระยะเวลาขายแบบ
24 สิงหาคม 2563 ถึง 10 กันยายน 2563
วันที่เสนอราคา
11 กันยายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02-590-9066
สอบถามทางอีเมล์
csd@pea.co.th
Fax
02-590-9068
วงเงินงบประมาณ
6,952,646.00 บาท
ราคากลาง
6,500,036.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
347,700.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-6385-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.2 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-6385-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 352.1 kB]