ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ก.1 กฟอ.กบบ(คพ)64/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067139950
รายละเอียด
จัดซื้อสายเคเบิลอากาศ 1*50 จำนวน 4500
วันที่ประกาศผล
10 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 495,945.00 บาท
บริษัท พาวเวอร์ แพลน บิวท์เดอร์ จำกัด เสนอราคา 515,205.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี วี 2001 เสนอราคา 505,575.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 495,945.00 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
495,945.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา