ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ก.2 กบษ.(บฟ.)255/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017328165
รายละเอียด
จัดซื้อไม้ชักฟิวส์ จำนวน 27 ชุด ตามแผนงานจัดสรรครุภัณฑ์โรงงาน โรงซ่อม สำหรับงานก่อสร้างปรับปรุง และบำรุงรักษา ปี 2564
ระยะเวลาขายแบบ
20 มกราคม 2564 ถึง 27 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา
28 มกราคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038-455086 ต่อ 10602
สอบถามทางอีเมล์
narin.k@pea.co.th
Fax
-
วงเงินงบประมาณ
722,250.00 บาท
ราคากลาง
722,250.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-22314-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 111.2 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-22314-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 32.3 kB]