ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
64I031S179
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047414734
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ สำหรับงานผู้ใช้ไฟ(จซ.058/2564)
วันที่ประกาศผล
29 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
บจก.ทราโฟพาร์ท
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บจก.ทราโฟพาร์ท ราคา 389,580.58 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บจก.ทราโฟพาร์ท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
389,580.58 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-34031-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 57.4 kB]