ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.3 พช.(ปบ.)2769/2565
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65067351691
รายละเอียด
ดำเนินการตามแผนงานจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย ปี 2565 ประจำ ไตรมาส 3
ระยะเวลาขายแบบ
23 มิถุนายน 2565 ถึง 29 มิถุนายน 2565
วันที่เสนอราคา
30 มิถุนายน 2565
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
056711244
สอบถามทางอีเมล์
Chanyanut.kam@pea.co.tn
Fax
วงเงินงบประมาณ
1,287,033.69 บาท
ราคากลาง
1,287,033.69 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-87878-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 696.6 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-87878-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 74.9 kB]