ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)114D/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64077445089
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404 ตามแผนงานโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ชนแดน เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)114D/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
30 กรกฎาคม 2564 ถึง 6 สิงหาคม 2564
วันที่เสนอราคา
9 สิงหาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
0649919242
สอบถามทางอีเมล์
c2procurement@gmail.com
Fax
วงเงินงบประมาณ
1,386,720.00 บาท
ราคากลาง
1,386,720.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-45909-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 154.8 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-45909-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 45.6 kB]