ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA(S2)กฟอ.พพ.005/2566
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
67059382627
รายละเอียด
1. POLE 8 M. จำนวน 300 ต้น
2. POLE 9 M. จำนวน 240 ต้น
3. POLE 12.20 M. จำนวน 210 ต้น
ระยะเวลาขายแบบ
24 มิถุนายน 2567 ถึง 1 กรกฎาคม 2567
วันที่เสนอราคา
2 กรกฎาคม 2567
ช่วงเวลาเสนอราคา
13:00 - 16:00
สอบถามทางโทรศัพท์
077311409
สอบถามทางอีเมล์
punpin.pea@gmail.com
Fax
วงเงินงบประมาณ
3,289,511.70 บาท
ราคากลาง
3,289,511.70 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-182685-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 331.7 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-182685-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 71.9 kB]