ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.1กฟส.เชียงดาว03/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64077389932
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างงานจ้างสำรวจและนำเข้าสายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อจัดทำฐานข้อมูลในระบบ TAMS ในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงดาว ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
23 กรกฎาคม 2564 ถึง 6 สิงหาคม 2564
วันที่เสนอราคา
6 สิงหาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
053-046818
สอบถามทางอีเมล์
Fax
053-046982
วงเงินงบประมาณ
519,480.92 บาท
ราคากลาง
502,715.66 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-45523-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 488.8 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-45523-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 397.0 kB]