ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ก 1 กฟอ กบบ (ผคพ) 109/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
630107048929
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จำนวน 5 รายการ
วันที่อนุมัติ
14 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท สยามโพล์แอนด์ไพล์ จำกัด เสนอราคา 244,287.42 บาท
บริษัท ทมอแลนด์ จำกัดเสนอราคา 246,640.35 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท สยามโพล์แอนด์ไพล์ จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
244,287.42 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา