ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 603/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64037213236
รายละเอียด
E010 ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 603/2564 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4
ระยะเวลาขายแบบ
23 เมษายน 2564 ถึง 5 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา
6 พฤษภาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
045-242434-6 ต่อ 10326-7 มือถือ 097-1911578
สอบถามทางอีเมล์
nattita.tho@pea.co.th
Fax
-
วงเงินงบประมาณ
6,978,090.60 บาท
ราคากลาง
5,616,329.79 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-33297-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 921.8 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-33297-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 215.6 kB]
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
เหตุผลที่ยกเลิก
เนื่องจากเอกสารประกวดราคาซื้อฯ กำหนดรายละเอียดการส่งตัวอย่างไม่ชัดเจน กฟภ.จึงยกเลิกประกวดราคาซื้อครั้งนี้ เพื่อดำเนินการจัดซื้อใหม่ให้ถูกต้อง