ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ (e-bidding)ต.3กกค(จร.)007/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63077354896
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง กฟอ.ระโนด บ้านท่าเข็น ถึง วัดทุ่งสงวน ช่วงที่ 2/2 อ.ระโนด จ.สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
5 สิงหาคม 2563 ถึง 13 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา
14 สิงหาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
073262649
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
1,349,163.00 บาท
ราคากลาง
1,349,163.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-4175-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 223.6 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-4175-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 38.6 kB]