ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding023/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63067124095
รายละเอียด
ประกวดราคาจัดซื้อหม้อแปลง งานงบผู้ใช้ไฟปี 2563 จำนวน 5 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
8 กรกฎาคม 2563 ถึง 17 กรกฎาคม 2563
วันที่เสนอราคา
20 กรกฎาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
073-262-713
สอบถามทางอีเมล์
nichanan.bab@pea.co.th
Fax
073-262-174
วงเงินงบประมาณ
28,498,016.20 บาท
ราคากลาง
28,498,016.20 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
1,075,586.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-1493-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 351.2 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-1493-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 50.0 kB]