ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.1พย.(บห.)(จจ.)14/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟจ.พะเยา -ปรับปรุงหม้อแปลงจ่ายโหลด 80-100% บ้านป่าแดด ต.ท่าวังทอง อ. เมือง จ.พะเยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา
เลขที่ น.1 พย.(บห.)(จจ.)14/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่อนุมัติ
16 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1.หจก.ฟอร์ดไฟฟ้า
2.หจก.รวมใจวิศวกรรมก่อสร้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.หจก.ฟอร์ดไฟฟ้า/235,400.00บาท
2.หจก.รวมใจวิศวกรรมก่อสร้าง/240,750.00บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟอร์ดไฟฟ้า
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
203,300.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-12142-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 253.0 kB]