ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง วิธีคัดเลือก เลขที่ ชพ.M(J)-006/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63077023602
รายละเอียด
เช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการประสานงาน ประชุมติดตาม ตรวจรับงานจ้างเหมาและควบคุมงาน ตามโครงการ คพญ.1 โดยวิธีคัดเลือก
ระยะเวลาขายแบบ
9 กันยายน 2563 ถึง 11 กันยายน 2563
วันที่เสนอราคา
15 กันยายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
09:00 - 11:00
สอบถามทางโทรศัพท์
025909066
สอบถามทางอีเมล์
csd@pea.co.th
Fax
025909068
วงเงินงบประมาณ
3,582,360.00 บาท
ราคากลาง
3,582,360.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-9644-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 2.8 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-9644-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 357.8 kB]