ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ฉ.1อด.2(ปบ)35397/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107142777
รายละเอียด
หม้อแปลงไฟฟ้า งาน คพจ.2 แผน 4 ขนาด 100 เควีเอ. 3 เฟส รหัส 1050010067 จำนวน 3 เครื่อง
วันที่อนุมัติ
14 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด เสนอราคารวม 377175.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
377,175.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-11919-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 195.8 kB]