ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ซฉ.TDDP.2(A)-001/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64037281264
รายละเอียด
จัดซื้ออุปกรณ์ Insulator สำหรับใช้งานที่สถานีไฟฟ้าปะทิว จ.ชุมพร จำนวน 3 รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ระยะเวลาขายแบบ
22 มีนาคม 2564 ถึง 24 มีนาคม 2564
วันที่เสนอราคา
25 มีนาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
09:00 - 11:00
สอบถามทางโทรศัพท์
025909066
สอบถามทางอีเมล์
csd@pea.co.th
Fax
025909068
วงเงินงบประมาณ
203,765.45 บาท
ราคากลาง
220,880.10 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-38469-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 818.1 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-38469-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 818.1 kB]
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564