ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.3 นว.(กส.)-370/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017223843
รายละเอียด
จัดซื้อคอนสื่อสารในเส้นทาง บริเวณ หน้าสถานีไฟฟ้า กฟผ. - จุดแบ่งเขต บ.ถนนโค้ง จุดที่ 1 และจุดที่ 2
ระยะเวลาขายแบบ
14 มกราคม 2564 ถึง 21 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา
22 มกราคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
สอบถามทางอีเมล์
Fax
056-26413
วงเงินงบประมาณ
618,498.52 บาท
ราคากลาง
618,498.52 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-21634-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 74.6 kB]