ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง สอบราคา เลขที่ กฟภ.จ.สก.(ปบ)050/2566
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
66119245159
รายละเอียด
อุปกรณ์ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ระยะเวลาขายแบบ
21 พฤศจิกายน 2566 ถึง 26 พฤศจิกายน 2566
วันที่เสนอราคา
10 พฤศจิกายน 2566
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
170,665.00 บาท
ราคากลาง
170,665.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง