ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ขายทอดตลาด เลขที่ มท.5309.18/กฟอ.ดอ.(คพ.)0030/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
-
รายละเอียด
1.ขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ รวม 730 เครื่อง
2.ขายซีที วีที ชำรุดขนาดต่างๆ รวม 11 เครื่อง

รวมทั้งสิ้น 741 เครื่อง
ระยะเวลาขายแบบ
26 ตุลาคม 2563 ถึง 30 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา
2 พฤศจิกายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
09:00 - 10:30
สอบถามทางโทรศัพท์
045361156
สอบถามทางอีเมล์
rattana.bou@pea.co.th
Fax
วงเงินงบประมาณ
14,507.00 บาท
ราคากลาง
14,507.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-12958-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 171.6 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-12958-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 171.6 kB]