ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
คพ.จบ.044/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64037540555
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุ งบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2564 ที่ ก2.กบญ.(บพ.)1417/2564 ลว. 18 มี.ค. 64 จำนวน 1 รายการ เลขที่คพ.จบ. 044/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศผล
30 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1. หจก.เจ.ดี.เอ็ม.เอส.ซัพลาย เสนอราคา 490,205.52 บาท
2.หจก. ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 493,441.20 บาท
3. บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด เสนอราคา 493,441.20 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
หจก.เจ.ดี.เอ็ม.เอส.ซัพลาย
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
490,205.52 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-32974-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 611.7 kB]