ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)078D/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63067066595
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพัสดุรองงบผู้ใช้ไฟ กฟก.2 ประจำปี 2563 รายการ สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x450 มม. เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)078D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
9 มิถุนายน 2563 ถึง 16 มิถุนายน 2563
วันที่เสนอราคา
17 มิถุนายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038-455086 ต่อ 10567
สอบถามทางอีเมล์
c2procurement@gmail.com
Fax
038-455280
วงเงินงบประมาณ
662,475.52 บาท
ราคากลาง
523,844.61 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-5676-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 87.4 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-5676-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 180.8 kB]