ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ขายทอดตลาด เลขที่ ต.๒ นศ.(บห.) ๑๓๓๓/๒๕๖๔
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
การขายทรัพย์สินประเภทมิเตอร์,ซีที.,วีที.แรงสูง ชำรุดขนาดต่างๆของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ระยะเวลาขายแบบ
6 พฤษภาคม 2564 ถึง 14 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา
17 พฤษภาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
09:00 - 11:00
สอบถามทางโทรศัพท์
075346955
สอบถามทางอีเมล์
Fax
075-347324
วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-34345-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 2.0 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง