ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
มท5308.32/กฟจ.นว(บห).-18245
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65067410630
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ งบลงทุน(I) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศผล
23 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1. บริษัท สยามโพล์ แอนด์ ไพล์ จำกัด ราคาที่เสนอ 485,566.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท สยามโพล์ แอนด์ ไพล์ จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
485,566.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา