ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ต.2 กฟย.คซ.27/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017129123
รายละเอียด
จ้างเหมาติดตั้ง-สับเปลี่ยน-รื้อถอน-ปรับปรุงมิเตอร์ พื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่อนุมัติ
14 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
นาย วิริทธิ์พล กองวารี เสนอราคารายการพิจารณาที่ 1 ราคาที่เสนอ 215,160 บาท
นาย ภานุวัฒน์ วิสูตรทอง เสนอราคารายการพิจารณาที่ 2 ราคาที่เสนอ 204,260 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
นาย วิริทธิ์พล กองวารี รายการพิจารณาที่ 1
นาย ภานุวัฒน์ วิสูตรทอง รายการพิจารณาที่ 2
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
419,420.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-21049-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 304.0 kB]