ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ก.1 กฟจ.ปท.(กส.)
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107156403
รายละเอียด
จ้างเหมาเอกชนขยายเขตก่อสร้างระบบจำหน่าย กฟจ.ปท.-ประตูน้ำวัดบางคูวัดนอกชลประทานปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่อนุมัติ
15 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หจก.สามทิการไฟฟ้า
ผู้ได้รับการคัดเลือก
หจก.สามทิการไฟฟ้า
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
174,625.82 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา