ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA-TDDP.1(F)-183/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63127489231
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าอยุธยา 3 (Outgoing) 4 วงจร จ.พระนครศรีอยุธยา งบ คพจ.1 (กลุ่มสายไฟ จำนวน 1 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
12 มกราคม 2564 ถึง 26 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา
27 มกราคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
025909066
สอบถามทางอีเมล์
csd@pea.co.th
Fax
025909068
วงเงินงบประมาณ
7,589,159.04 บาท
ราคากลาง
5,513,573.04 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
379,500.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-21167-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.1 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-21167-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 239.8 kB]