ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-กปบ-172-2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63097226095
รายละเอียด
จัดซื้อสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด เอส เอฟ ซิกซ์ สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 3 เฟส 22 เควี 600 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 176 ชุด
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กบญ.ก.1(B)-กปบ-172-2563
ระยะเวลาขายแบบ
1 ตุลาคม 2563 ถึง 3 พฤศจิกายน 2563
วันที่เสนอราคา
3 พฤศจิกายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
035-241142 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
www.pur.pea-c1-act@pea.co.th
Fax
035-323868
วงเงินงบประมาณ
32,541,696.00 บาท
ราคากลาง
32,541,696.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
1,627,085.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-12468-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 195.6 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-12468-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 124.2 kB]
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563
เหตุผลที่ยกเลิก
ยกเลิกการจัดซื้อ เนื่องจากระงับการจัดหาพัสดุ/อุปกรณ์โดยการใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (Price-performance) ในการจัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ.ทุกกลุ่มพัสดุ ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 อนุมัติให้