ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ อร.(ปอจ.) 01/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63017370928
รายละเอียด
ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงระบบป้องกันเพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์ ABB และ SIEMENS ให้รองรับเทคโนโลยี IEC61850 จำนวน 9 สถานี
ระยะเวลาขายแบบ
2 กรกฎาคม 2563 ถึง 6 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา
7 สิงหาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02 590 9577
สอบถามทางอีเมล์
eakapan.ata@pea.co.th
Fax
02 590 9578
วงเงินงบประมาณ
163,961,496.04 บาท
ราคากลาง
163,961,496.04 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
8,198,100.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-1098-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 360.3 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-1098-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 91.5 kB]