ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 คอนกรีต 303/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64027424367
รายละเอียด
E010 ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ประจำปี 2564
ระยะเวลาขายแบบ
23 เมษายน 2564 ถึง 5 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา
6 พฤษภาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
045-242434-6 ต่อ 10326-7 มือถือ 097-1911578
สอบถามทางอีเมล์
nattita.tho@pea.co.th
Fax
-
วงเงินงบประมาณ
22,568,996.40 บาท
ราคากลาง
22,199,047.11 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
618,888.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-33299-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 964.4 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-33299-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 207.8 kB]
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
เหตุผลที่ยกเลิก
ยกเลิก เพื่อดำเนินการจัดซื้อใหม่ให้ถูกต้อง