ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
่น.1 กฟอ.พาน(บห.)38384/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63127426801
รายละเอียด
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ในพื้นที่ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ประจำปี 2564
วันที่อนุมัติ
13 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
หจก.บ้านใหม่การไฟฟ้า
บริษัท อาชิ เทค อิเลคทริค จำกัด
หจก.พงศ์พิเชษฐ์การไฟฟ้า (2011)
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หจก.บ้านใหม่การไฟฟ้า / 256,959.43
บริษัท อาชิ เทค อิเลคทริค จำกัด / 227,776.25
หจก.พงศ์พิเชษฐ์การไฟฟ้า (2011) / 268,323.90
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท อาชิ เทค อิเลคทริค จำกัด / 226,983.38
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
226,983.38 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-19302-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 215.6 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-19302-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 2.3 MB]