ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
9/C 0129/64
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017192335
รายละเอียด
9/C 0129/64 ซื้ออะไหล่รถกระเช้าฯ ALTEC รุ่น AM600, AT37G, AT35G, AM855, รถพ่วงฉีดน้ำ TRANSLINK, CHANCE ไว้สำรองคลัง ผพจ.
วันที่อนุมัติ
13 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.บริษัท ชัยนันท์ อิควิปเม้นท์ จำกัด รายการที่ 1,2,3,5 ราคาที่เสนอ 200,090.-บาท
2.บริษัท ฟีนิกซ์โฟล์คลิฟท์ ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส จำกัด รายการที่ 4 ราคาที่เสนอ 16,692.-บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
1.บริษัท ชัยนันท์ อิควิปเม้นท์ จำกัด รายการที่ 1,2,3,5 ราคาที่ตกลงซื้อ 200,090.-บาท
2.บริษัท ฟีนิกซ์โฟล์คลิฟท์ ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส จำกัด รายการที่ 4 ราคาที่ตกลงซื้อ 16,692.-บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
216,782.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
ไฟล์สัญญา
PEA-21686-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.5 MB]