ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ขายทอดตลาด เลขที่ ฉ.2 วรช.(กส)534/2566
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
การจำหน่ายทรัพย์สิน ประเภทรถยนต์ชำรุดพร้อมทะเบียน โดยวิธีการขาย เฉพาะเจาะจง จำนวน 1 คัน
ระยะเวลาขายแบบ
6 กันยายน 2566 ถึง 8 กันยายน 2566
วันที่เสนอราคา
11 กันยายน 2566
ช่วงเวลาเสนอราคา
09:00 - 10:00
สอบถามทางโทรศัพท์
045396103
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง
30,000.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-145193-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 718.8 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง