ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กฟภ.กมป.ป-E.63-20/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63097288207
รายละเอียด
จัดซื้อลวดทองแดงแบนหุ้มกระดาษ จำนวน 9 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ
28 กันยายน 2563 ถึง 14 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา
15 ตุลาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02-590-5627
สอบถามทางอีเมล์
Fax
02-590-5657
วงเงินงบประมาณ
1,945,260.00 บาท
ราคากลาง
1,896,414.50 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-10388-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 694.7 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-10388-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 68.6 kB]
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563