ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ฉ.2 กกค.(ยค.)จจ 01/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63097129915
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 24 เดือน (1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนประมาณ 408 คน
ระยะเวลาขายแบบ
6 ตุลาคม 2563 ถึง 6 พฤศจิกายน 2563
วันที่เสนอราคา
9 พฤศจิกายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
0815795777
สอบถามทางอีเมล์
chatpon_bua@pea.coth
Fax
วงเงินงบประมาณ
200,834,625.84 บาท
ราคากลาง
200,834,625.84 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
10,041,731.29 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-12366-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 636.6 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-12366-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 102.0 kB]
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
เหตุผลที่ยกเลิก
-