ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ก2 กกค.(กร)1572/2565
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65067182505
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างจัดทำฐานราก F6/4 จำนวน 1 ฐาน และ F7/4 จำนวน 1 ฐาน งานยกระดับสายส่ง 115 เควี บ.เฟอเฟคเอ็นจิเนียริ่ง ถนน I8 กฟฟ.มตพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศผล
24 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
บริษัทสะดวกการสร้าง จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัทสะดวกการสร้าง จำกัด
261401.-
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัทสะดวกการสร้าง จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
261,401.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา